Info P&P s.r.o.

Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov vzniklo spoločnosti na základe zápisu do príslušného zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava.

Spoločnosť poskytuje advokátske služby v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení a v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej advokátskej komory na základe zmlúv s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom. V prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby je príslušným súdom slovenský súd príslušný podľa miesta sídla spoločnosti v súlade so slovenskými právnymi predpismi.

Spoločnosť poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z. z. v platnom znení. V prípade nexistencie zmluvnej dohody podľa predchádzajúcej vety, výška odmeny vyplýva priamo z vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. (§1 ods. 2).

Ďalšie informácie

Informácie uvedené na tejto podstránke sú určené najmä našim klientom, resp. potenciálnym klientom (aj podľa zákona č. 136/2010 Z. z.) a poskytovateľom tovarov/služieb:

Potásch & Potásch s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky (ďalej aj ako "slovenské právo") so sídlom: Jedľová 7/14037, 821 07 Bratislava. (ďalej na tejto podstránke aj ako "spoločnosť")

IČO: 47258616      DIČ: 2120123148        IČ DPH: SK2120123148

Osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti Potásch & Potásch s.r.o. je konateľ - advokát (www.orsr.sk) - JUDr. Atila Potásch (advokát - SAK reg. č.: 2222)

Advokát/konateľ spoločnosti Potásch & Potásch s.r.o. je advokát riadne vedený v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.

Spoločnosť bola zapísaná do zoznamu spoločností s ručením obmedzeným poskytujúcich právne služby vedenom Slovenskou advokátskou komorou dňa 01.09.2015. Spoločnosť zodpovedá za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb. Podmienky poskytovania právnych služieb a zodpovednosť za škodu sú upravené zákonom č. 586/2003 Z. z o advokácii v platnom znení, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a vo Vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov č. 655/2004 Z. z. v platnom znení. Zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom advokácie je predmetom poistenia u poisťovateľa: KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava - hromadná poistná zmluva (Slovenská advokátska komora) s dojednaným limitom poistného plnenia pre jedného advokáta/spoločníka vo výške 1.500.000,00 EUR.

Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste sídla spoločnosti, prípadne na Slovenskej advokátskej komore so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava.

Ďalšie informácie o spoločnosti možno získať na požiadanie v mieste jej sídla.