NAŠE SLUŽBY

Advokátska kancelária Potásch & Potásch s.r.o. poskytuje služby v rámci všeobecnej právnej praxe, avšak vzhľadom na dlhodobú profiláciu kancelárie je možné ustáliť, že podstatná časť našich služieb je z oblasti občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, správneho práva, ústavného práva, pracovného práva, daňového práva, realitného práva, reklamného práva, medicínskeho práva, ochrany osobnosti, právnych vzťahov k pôde a európskeho práva. Komplexné právne služby poskytujeme klientom, samozrejme, aj v rámci zastupovania pred orgánmi verejnej moci (súdy a správne orgány). 

V tejto súvislosti však poukazujeme aj na právne služby, ktoré klientom poskytujeme v sporoch proti orgánom verejnej moci (napr. úspešné žaloby podané proti ministrom/ústredným orgánom štátnej správy, uspešné žaloby podané proti médiám a pod.) Klienti našu advokátsku kanceláriu vyhľadávajú aj so spormi špecifickej povahy ako napr. neúspešné zákroky estetickej chirurgie, reštitučné konania trvajúce niekoľko desaťročí, neestetické umelecké diela (obrazy) vyhotovené na objednávku, zákonnosť merania alkoholu v krvi počas cestnej kontroly a pod. 

V súlade s politkou advokátskej kancelárie Potásch & Potásch s.r.o, žiadny právny problém nie je - z nášho pohľadu - malý alebo bezvýznamný. Sme radi, že máme priestor na to, aby sme služby poskytovali klientom aj vo veciach, ktoré sú zaujímavé z odborného hľadiska, príp. z hľadiska verejného záujmu, a to aj v prípade, ak tieto sú časovo mimoriadne náročné alebo procesne zdĺhavé.

"Rodinný právnik"

(pomoc v bežných právnych veciach)

- komplex služieb poskytovaných individuálnym klientom (fyzickým osobám, príp. rodinám) spravidla so zameraním na dlhodobú spoluprácu v jednej, príp. vo viacerých právnych otázkach. Táto línia zahŕňa najmä spoluprácu s klientom napr. v otázkach rodinnoprávnych, dedičských, iných občianskoprávnych (napr. darovanie, kúpa - predaj nehnuteľností a pod.).

Korporátna klientela

(poradenstvo v biznise a pre biznis)

- jedná sa o súbor právnych služieb, ktoré naša advokátska kancelária poskytuje spravidla podnikajúcim právnickým osobám so sídlom v Slovenskej republike alebo v zahraničí. Predmetné služby sú väčšinou z odvetvia obchodného práva, daňového práva, práva finančného trhu a pod.

Verejné obstarávanie


- poskytneme Vám právne služby viažuce sa k verejnému obstarávaniu a na základe spolupráce s externými partnermi Vám sprostredkujeme aj iné súvisiace odborné služby na predmetnom úseku, a to tak pre verejných obstarávateľov, ako aj pre záujemcov, resp. uchádzačov. Sme schopní poskytnúť Vám právne zastupovanie pred správnymi orgánmi aj súdmi.

"Finančné opravy" a "korekcie"


- najmä v súvislosti s čerpaním nenávratného finančného príspevku (NFP) z fondov EÚ sa v rámci následných kontrol neraz identifikujú okolnosti, na základe ktorých od sa od prijímateľa NFP požaduje, aby tieto prostriedky alebo ich podstatnú časť vrátil. Radi posúdime okolnosti Vašej veci a opodstatnenosť takejto požiadavky - vrátane právneho zastupovania v súvisiacich konaniach. 

Zastupovanie v konaniach proti verejnej moci (štát a pod.)

(dane, poplatky, náhrada škody...)

- ide o zastupovanie klientov (fyzických osôb aj právnických osôb) vo veciach, v  ktorých ako jedna zo strán (protistrana) vystupuje štát alebo iná zložka verejnej moci (napr. samospráva a pod.). Jedná sa najmä o správne žaloby, náhrada škody za nesprávny úradný postup, vybrané daňovoprávne veci a pod. 

Trestné veci

(právne posúdenie okolností veci, obhajoba)

- v spolupráci s kvalifikovanými advokátmi zameriavajúcicmi sa na obhajobu v trestných veciach Vám poskytneme analýzu Vašej trestnej veci (najmä v kontexte potenciálnych sankcií s prihliadnutím na poľahčujúce a priťažujúce okolnosti) a tiež obhajobu v trestných veciach