Klienti

KLIENTI 

S cieľom chrániť záujmy našich klientov, vychádzajúc z etických princípov advokáta a s prihliadnutím na všeobecne záväznú právnu úpravu, na tejto stránke neposkytujeme označenie konkrétnych klientov našej advokátskej kancelárie, ale druhový opis vybranej časti našej klientely. 

Konkrétne sa jedná o množstvo fyzických osôb a právnických osôb, o dcérske spoločnosti bánk, o finančné inštitúcie, veľké stavebné spoločnosti, investorov a nadnárodné obchodné spoločnosti, orgány verejnej správy, lokálne a celoštátne výrobné spoločnosti (pekárne, poľnohospodárska výroba, iná potravinárska výroba), vzdelávacie inštitúcie a pod. 

Advokátska kancelária Potásch & Potásch s.r.o. poskytuje právne služby aj v anglickom jazyku, nemeckom jazyku a maďarskom jazyku, čo v konečnom dôsledku má za následok, že podstatnú časť našich klientov tvoria aj zahraničné subjekty - a rovnako - aj časť našich právnych služieb poskytovaných takýmto klientom, sa následne implementuje za hranicami Slovenskej republiky. 

Ak o to klient požiada, naši advokáti, resp. spolupracujúci advokáti a odborní zamestnanci sú schopní operatívnej prepravy kamkoľvek (napr. aj do zahraničia - ak požiadavky klienta smerujú k poskytovaniu vybraných právnych služieb v zahraničí).